آشنایی با شهید

حاج احمد رضا تولایی متولد ۱۳۴۷ و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا بود که آخرین پست وی معاونت دادستان و سرپرست مجتمع شماره ۱ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان می باشد. در کنار این سمت ریاست ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی را نیز به عهده داشت که آن ستاد نیز در مجتمع شماره ۱ قرار دارد ، احمد رضا تولایی در اواخر سال ۱۳۷۳ به کسوت مقدس قضا وارد شده و از اوایل خدمت صداقت ، رأفت ،متانت و قاطعیت را سر لوحه کار خود قرار داده و تا پایان عمر پر برکت بر این اصول مداومت داشت به نحوی که قضاتی مانند آقای مهدی مقدس که شروع به خدمت تولایی را در دستگاه قضا مشاهده نموده اند درباره وی می گویند: نامبرده از زمانی که کار آموز قضاوت بود ادب و متانت را به شدت رعایت می کرد و علاوه بر دقت و قاطعیت که از لوازم قضاست به واقع مبادی آداب بودند ، حتی در جمع های دوستانه و صمیمی پا را از دایره ادب و نزاکت فراتر نمی گذاشت و با همکار و مراجع در کمال ادب برخورد می نمود . قاضی علی اصغر اعظمی نیز ضمن تائید حسن خلق تولایی ،از زندگی عادی و پرهیز از تجمل طلبی اش می گوید .

نهایتاً صبح روز 87/12/26 زمانی که شهید تولایی قصد ورود به مجتمع تحت سرپرستی را داشتند توسط فردی که با دو قبضه سلاح در کمین نشسته بود به طرز ناجوانمردانه ای شهید شدند.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

آخرین اخبار